Postdoc

謝巧慧 Chiao-Hui Hsieh
(21-; 16-21 MCB phd; 14-16 MCB ms)
Protein structure
Cancer research
Drug discovery for neuroblastoma

PhD students

高翊竣 Yi-Chun Kao
(17- LS; 16-17 LS ms)
Molecular and cellular biology
Extracellular vesicles in cancer progression
Role of ATP synthase in cell-cell communications

游佩蓁 Pei-Chen Yu
(18- MCB)
Molecular and cellular biology
Cancer research
Drug discovery for neuroblastoma

黃晨豪 Chen-Hao Huang
(19- BEBI)
Bioinformatics
Virtual screening for drug discovery
Single-cell RNA seq analysis

李蒔青 Shih-Ching Lee
(22- BEBI)
Division of Rheumatology, Allergy and Immunology,
Department of Internal Medicine, Chang Gung Memorial Hospital


王詠翔 Yung-Hsiang Wang
(23- LS; 22-23 LS ms)
Proteomics
Cancer research


蘇意伊 Yi-Yi Su
(23- LS)
高永碩 Yung-Shuo Kao
(24- BEBI)
MS students

許博寓 Po-Yu Hsu
(20- BEBI)
Bioinformatics陳彥仁 Yen-Jen Chen
(22- LS)
石睿嘉 Jui-Chia Shir
(22- MCB)
張家銘 Chia-Ming Chang
(23- LS)
single cell sequencing analysis陳柏安 Po-An Chen
(23- LS)
曾鴻明 Harry
(23- BEBI)
BioinformaticsPhuong-Uyen Nguyen-Hoang
(23- GSB)
陳品妤 Pin-Yu Chen
(23- MCB)
黃貞諭 Chen-Yu Huang
(24- LS)
楊閎翔 Hong-Shian Yang
(24- BEBI)
Undergraduates

翁瑋廷 Wei-Ting Weng
(22- Med)
劉奕辰 I-Chen Liu
(22- Med)
利用single cell RNA-seq探討lnRNA在neuroblastoma中扮演的角色李弘之 Hong-Chih Lee
(22- LS)
胡凱捷 Kai-Jie Hu
(22- LS)
苑欣佑 Hsin-Yo Yuan
(23- BST)
High School

張薰文
(23- TFG 北一女中)
李欣憙
(23- TFG 北一女中)
周芸平
(23- TFG 北一女中)
林琬苹
(24- TFG 北一女中)
Research assistant

曾子洋 Tzu-Yang Tseng
(23-; 22-23 BEBI ms; 19-22 LS bs)
Bioinformatics
Cancer research
Single cell analysis

Alumni

Postdoc

 • 黃振綜 Chen-Tsung Huang (19-23)
 • 張海妍 Chantal Hoi Yin Cheung (18-19), Research Scientist @ Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica
 • 張怡雯 Yi-Wen Chang (16-22)
 • 張心儀 Hsin-Yi Chang (13-15), Assistant Professor @ NDMC Website
 • 胡家瑋 Chia-Wei Hu (13-14), @ University of Wisconsin
 • 許家郎 Chia-Lang Hsu (12-17), Project Assistant Research Fellow @ NTUH Hsu Lab
 • 傅思縉 Szu-Chin Fu (11-12), @ UTSW
 • 林俐伶 Li-Ling Lin (10-14), @ University of Texas Health Science Center at San Antonio
 • 黃翠琴 Tsui-Chin Huang (09-10), Associate Professor @ TMU Website

PhD students

 • 陳凱普 Kai-Pu Chen (15-23 BEBI)
 • 張維晉 Wei-Chin Chang (20-22 LS, dropout)
 • 杜岳華 Yueh-Hua Tu (19-23 TIGP, w/ Prof. Huang)
 • Samarth Gupta (19-20 TIGP, Rotation)
 • 王薇瑄 Wei-Hsuan Wang (16-21 GSB)
 • 謝巧慧 Chiao-Hui Hsieh (16-20 MCB; postdoc LS)
 • 游文萱 Wen-Hsuan Yu (15-22 BEBI, w/ Prof. Huang)
 • 鄞偈帆 Chieh-Fan Yin (14-21 MCB)
 • 葉舒平 Shu-Ping Ye (14-15 MCB, dropout)
 • 謝立群 (13-14 MCB, dropout)
 • 黃振綜 Chen-Tsung Huang (12-19 BEBI; postdoc)
 • 張海妍 Chantal Hoi Yin Cheung (12-18 MCB; postdoc LS)
 • 李佳憲 Chia-Hsien Lee (12-17 BEBI, dropout)
 • 陳卓逸 Cho-Yi Chen (10-15 GSB), Assistant Professor @ National Yang Ming University Website
 • 胡家瑋 Chia-Wei Hu (09-13 MCB; postdoc MCB)
 • 謝佩君 Pei-Chun Hsieh (09-10 BEBI, dropout, w/ Prof. Huang)
 • 張心儀 Hsin-Yi Chang (08-13 MCB; postdoc MCB)
 • 章人勻 Jen-Yun Chang (08-12, 17-19 MCB)
 • 張智欽 Chi-Chin Chang (08 BEBI, dropout)
 • 林振慶 Cheng-Chin Lin (07-12 BEBI), Assistant Professor @ National Yang Ming University Website
 • 林俐伶 Li-Ling Lin (06-10 MCB; postdoc MCB)
 • 曾建偉 Chien-Wei Tseng (05-12 MCB), @ National Health Research Institutes
 • 方昱慶 Yu-Ching Fang (05-09 MCB, dropout, w/ Prof. Huang & CSIE Prof. Hsin-Hsi Chen)
 • 黃翠琴 Tsui-Chin Huang (05-09 MCB; postdoc MCB)

MS students

 • 王詠翔 Yung-Hsiang Wang (22-23 LS, LS phd)
 • 曾子洋 Tzu-Yang Tseng (22-23 BEBI)
 • 陳奕璇 Yi-Xuan Chen (21-23 LS)
 • 郭泉浩 (21-23 MCB)
 • 孫懿筠 Yih-Yun Sun (21-23 BEBI)
 • 笠皓恵 Akie Ryu (22-23 Exchange student from Kyushu University)
 • 林欣奕 Shin-Yee Lim (22-23 BEBI, dropout)
 • 劉婕妤 Jie-Yu Liu (20-22 LS)
 • 張凱傑 Kai-Jay Chang (20-22 LS)
 • 王茜淳 Xi-Chun Wang (20-22 LS)
 • 陳致余 Jhih-Yu Chen (20-22 BEBI)
 • 陳冠雅 Kuan-Ya Chen (21-22 BEBI; 20-21 GSB)
 • 林顏修淇(20-22 MCB)
 • 李律 Albert L. Lee (19-22 BEBI)
 • 林芳榆 Fang-Yu Lin (19-21 LS)
 • 葉襄凝 (19-21 LS)
 • 張庭毓 Ting-Yu Chang (19-21 MCB)
 • 張皓鈞 Hao-Chun Chang (18-20 BEBI)
 • 范雅智 Ya-Chih Fan (18-20 MCB)
 • Catherine Grace Dillera de Jesus (19-20 Exchange student from Department of Chemistry, University of Hamburg)
 • 廖玉潔 Y-Geh Liaw (17-19 MCB)
 • 張乃文 Nai-Wen Chang (17-19 MCB)
 • 王嘉琪 Chia-Chi Wang (17-19 MCB; GSB phd)
 • 李偉豪 Wei-Hao Lee (17-19 MCB)
 • 蔡漢萱 Han-Hsuan Tsai (17-19 LS)
 • 李文琦 Wen-Chi Lee (16-19 MCB)
 • 唐承緯 Cheng-Wei Tang (16-18 MCB)
 • 侯恁慈 Jen-Tzu Hou (16-18 MCB)
 • 林詩涵 Shih-Han Lin (16-18 MCB)
 • 鍾昀憲 (15-17 LS)
 • 吳長勳 (15-17 LS)
 • 黃鼎育 Ding-Yu Huang (15-17 MCB)
 • 楊紫文 (15-17 MCB)
 • 洪詣軒 Yi-Hsuan Hung (15-17 MCB)
 • 陳旻君 Min Chun Chen (15-17 MCB)
 • 鄭辰彥 Norton Cheng (14-16 LS), @ University of California San Diego
 • 王薇瑄 Wei-Hsuan Wang (14-16 GSB; GSB phd)
 • 謝巧慧 Chiao-Hui Hsieh (14-16 MCB; MCB phd)
 • 侯君里 Chun-Li Hou (14-16 MCB)
 • 林采羭 Tsai-Yu Lin (14-16 LS)
 • 陳允芃 (14-16 BEBI)
 • 陳湘鈞 Xiang-Jun Chen (14-16 MCB)
 • 陳凱普 Kai-Pu Chen (13-15 BEBI; BEBI phd)
 • 柯逵悅 (13-17 GSB), @ Duke University
 • 王建凱 (13-15 GSB)
 • 崔昭胤 (13-15 MCB)
 • 郭子霆 (13-15 MCB)
 • 高士傑 (13-15 MCB)
 • 張曉婷 (13-15 MCB)
 • 陳瑋庭 (13-15 LS)
 • 何亮融 Andy Ho (12-14 BEBI, w/ Prof. Huang)
 • 李明樺 Ming-Hua Li (12-14 MCB)
 • 陳思凱 Szu-Kai Chen (11-13 MCB)
 • 徐寬豪 Kuan-Hao Hsu (11-13 MCB)
 • 吳怡萱 Yi-Hsuan Wu (11-12 MCB), @University of San Francisco
 • 李佳憲 Chia-Hsien Lee (10-12 BEBI; BEBI phd)
 • 柯曉雲 (10-12 MCB)
 • 石孟禾 (10-12 MCB)
 • 蔡惠婷 (10-12 MCB)
 • 莊凱能 (09-11 MCB)
 • 蔡聖爵 (09-11 MCB)
 • 王宣凱 (09-11 MCB)
 • 吳家琪 (09-11 MCB)
 • 陳乃寧 (09-11 MCB)
 • 陳亞任 (09-11 BEBI, w/ Prof. Huang)
 • 尹存瑄 Tsun-Hsuan Yi (08-10 MCB)
 • 陳成諭 (08-10 MCB)
 • 許仲誠 (08-10 MCB)
 • 周宜德 (08-10 MCB)
 • 吳聿笙 Yu-Sheng Wu (08-10 BEBI, w/ Prof. Huang)
 • 賴威延 (08 MCB, dropout)
 • 陳卓逸 Cho-Yi Chen (07-09 BEBI, w/ Prof. Huang; AS ra)
 • 張雅菱 Ya-Ling Chang (07-09 MCB)
 • 胡伯宇 (07-09 MCB)
 • 張雅雅 (07-09 MCB)
 • 胡家瑋 Chia-Wei Hu (07-08 MCB; MCB phd)
 • 陳定遠 Ting-Yuan Chen (06-08 MCB)
 • 程凱麟 Kai-Lin Cheng (06-08 MCB)
 • 許家維 Jia-Wei Hsu (06-08 MCB), @ NTU-Mol. Medicine
 • 李姿瑩 Tzu-ying Lee (06-08 MCB; ra)
 • 張心儀 Hsin-Yi Chang (06-08 MCB; MCB phd)
 • 林振慶 Cheng-Chin Lin (05-07 YM-BMI, w/ Prof. Huang; BEBI phd)
 • 陳筱瑋 Hsiao-Wei Chen (05-07 BME, w/ BME Prof. Win-Li Lin; 07-08 pra), @ NCSU
 • 張佑瑋 Yu-Wei Chang (05-07 MCB)
 • 陳正寶 Cheng-Pao Chen (05-07 MCB)
 • 倪國欽 Kuo-Chin Ni (05-07 MCB)
 • 施景耀 Ching-Yaa Shih (05-07 MCB)
 • 林俐伶 Li-Ling Lin (05-06 MCB; MCB phd)
 • 李昆學 Kung-Hsueh Lee (04-07 NTNU-LS, w/ Prof. Y.C.Wang)
 • 林南西 Nancy Lin (04-06 IBS, w/ Prof. Huang & IBS Prof. Shih-Horng Chiou)
 • 章人勻 Jen-Yun Chang (04-06 YM-BMI, w/ Prof. Huang; MCB phd)
 • 張智欽 Chi-Chin Chang (04-06 YM-BMI, w/ Prof. Huang; YM-BMI ra)
 • 鄭昆杰 Kun-Chieh Cheng (04-06 NTUT-IB)
 • 曾建偉 Chien-Wei Tseng (04-05 MCB; MCB phd)
 • 黃翠琴 Tsui-Chin Huang (03-05 NTUT-BE; MCB phd)
 • 李嘉哲 Jia-Je Li (03-05 CCU-CSIE, w/ Prof. Huang)
 • 張幸娟 Shing-Chuan Chang (03-05 NTUT-ChE)
 • 王怡琇 I-H Wang (02-04 NTUT-ChE)

Undergraduates

 • 廖映宸 (23 Med)
 • 葉孟婷 (22-23 LS)
 • 許家芸 Chia-Yun Hsu (22-23 LS)
 • 林詩敏 (21 CS)
 • 李沂霈 (20-22 LS)
 • 郭泉浩 (20-21 BST; MCB ms)
 • 李哲源 (20-21 LS)
 • 曾子洋 (19-22 LS; BEBI ms)
 • 劉致陞 (19-21 LS)
 • 林顏修淇 (19-20 Forest; MCB ms)
 • 黃子家 (19-20 Chung Shan Medical University)
 • 張耀中 (19-20 PHARM)
 • 許鈺瀅 (19-20 福建農林大學)
 • Elly Yu-Jen Hung (19 University of Manchester)
 • 李律 Albert L. Lee (18-19 School of Medicine, Taipei Medical University; BEBI ms)
 • 蔡依庭 Yi-Ting Tsai (17-18 LS)
 • 張皓鈞 Hao-Chun Chang (16-18 BST bs; BEBI ms)
 • 孫珮文 (16-18 BST)
 • 李承翰 (14-17 School of Medicine)
 • 周蒂 Ti Chou (14-16 BST), @ Johns Hopkins University
 • 錢昕 (14-16 School of Medicine)
 • 陳龍輝 Chen Long-Huei (14-15 EE), @ Stanford University
 • 黃鼎育 (14-15 LS; MCB ms)
 • 崔昭胤 (11-13 LS; MCB ms)
 • 夏頡仁 (11-13 LS), @ Cornell University
 • 吳柏緯 (11-12 LS)
 • 沈梅 Mae Shen (10 LS, The University of Rhode Island)
 • 林秀娟 (09-12 LS)
 • 吳怡萱 Yi-Hsuan Wu (08-11 LS; MCB ms)
 • 李佳憲 Chia-Hsien Lee (08-10 LS; BEBI ms)
 • 莊凱能 (08-09 LS; MCB ms)
 • 魏妤真 (08-09 LS)
 • 李孟達 (08 VM)
 • 吳昇原 (08 ME)
 • 吳家宜 Chia-Yi Wu (06-09 LS), @ UCSD Bioinformatics
 • 尹存瑄 Tsun-Hsuan Yi (06-08 NTNU-LS, MCB ms)
 • 周宜德 (06-08 BST; MCB ms)
 • 盧子彬 Tzu-Pin Lu (06-07 EE & LS, w/ Prof. Huang)
 • 歐承翰 Chern-Han Ou (05-07 EE & LS, w/ Prof. Huang)
 • 李家璿 Chia-Shyuan Lee (05-06 LS; part-time ra)
 • 陳定遠 Ting-Yuan Chen (05-06 BST; MCB ms)
 • 林奕瑄 Yi-Hsuan Lin (05-06 LS)
 • 陳與祥 (05-06 NTNU-LS)
 • 白正康 (05-06 NTNU-LS)
 • 張心儀 Hsin-Yi Chang (04-06 NTNU-LS; MCB ms)
 • 李嘉哲 Jia-Je Li (02-03 NTUST-CSIE, w/ Prof. Huang; CCU-CSIE ms)

High School

 • 凃凱翔(21-22 CKHS 建國中學)
 • 許澤厚(21-21 CKHS 建國中學)
 • 李允中(20-22 CKHS 建國中學)
 • 陳頤萱(20-21 TFG 北一女中)
 • 陳畇銨(19-21 CKHS 建國中學)
 • 黃軒廷(19-21 CKHS 建國中學)
 • 黃聖傑(19-21 CKHS 建國中學)
 • 顏頎翰 (19-20 CKHS 建國中學)
 • 江宜蓁 (19-20 臺北市私立復興實驗高級中學雙語部)
 • 黃佑聖 (16-18, CKHS 建國中學)
 • 顏奕瑄 (14-15, CKHS 建國中學), @ NTU-School of Medicine
 • 鄧逸軒 (14-15, CKHS 建國中學), @ NTU-Department of Computer Science & Information Engineering
 • 楊皓雲 (14-15, TFG 北一女中), @ NDMC-School of Medicine
 • 黃琬珈 (14-15, TFG 北一女中)
 • 倪成昀 (13-14, HSNU 師大附中)
 • 陳俐芸 (13-14, HSNU 師大附中)
 • 張惟程 (12-13, NSSH 南山高中), @ NCCU-Department of Computer Science
 • 林廷韋 (12-13, NSSH 南山高中), @ NCCU-Department of Psychology
 • 卓義豐 (12-13, CKHS 建國中學), @ YM-Department of Dentistry
 • 陳源灝 (12-13, CKHS 建國中學), @ NCTU-Department of Computer Science
 • 鄭鈞之 (11-12, CKHS 建國中學), @ NTU-School of Medicine
 • 邱尉丞 (11-12, CKHS 建國中學), @ TMU-School of Medicine
 • Vicky Liao (10, Taipei American School)

Visiting scholar

 • 吉海周 YOSHIKAI Hirono (Nov, 22-Jun, 23, Patent Examiner from Japan Patent Office)
 • James Winkler (Aug, 15-Jan, 16, Fulbright Postdoctoral; June-Aug 14, Visiting student from Texas A&M)
 • Keesha Erickson (Jun-Aug, 16, Visiting student from University of Colorado-Boulder)

Research assistant

 • 李偉豪 Wei-Hao Lee (19)
 • 陳卓逸 Cho-Yi Chen (09-10 AS, w/ Prof. ST Chen; GSB phd)
 • 李姿瑩 Tzu-ying Lee (08-09)
 • 李家璿 Chia-Shyuan Lee (06-09, part-time)
 • 張智欽 Chi-Chin Chang (06-08 YM-BMI; BEBI phd)
 • 鄭旭傑 Hsu-Chieh Cheng (06-07)
 • 徐維澤 Victor Wei Tse Hsu (06-07)
 • 李嘉哲 Jia-Je Li (05-08)